TERMS AND CONDITIONS


 1.  ALGEMENE VOORWAARDEN
 2. 1. Toepassingsgebied

  a. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en dienstverleningen (waar inbegrepen verhuur en onderhoud) die de NV Cristo aanbiedt en op alle contracten afgesloten met de NV Cristo. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle occasionele opdrachten en prestaties, evenals de facturen.

  b. Een wijziging van de Algemene Voorwaarden die noodzakelijk en/of nuttig is voor de continuïteit van de dienstverlening treedt op de dag van kennisgeving (datum van verzending geldt) in werking.

  c. Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.


  2. Bestellingen                                                             

  a. Elke prijsopgave, voorstel, bestek, offerte, bestelformulier of welk ander document dan ook uitgaande van de NV Cristo, wordt uitsluitend overgemaakt ten titel van inlichting, kan steeds het voorwerp uitmaken van wijziging, maakt geen “aanbod” uit en bindt de NV Cristo niet.

  b. De NV Cristo is gerechtigd een van de Klant uitgaand aanbod tot contracteren of bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, zelfs als de bestelling gebaseerd is op een door de NV Cristo verstrekte offerte of prijsopgave.

  c. Bestellingen van de klant zijn onherroepelijk.

  d. De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed en/of dienst te kennen en kiest het type materieel of de dienst in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het goed en/of dienst en geen verdere informatie te behoeven.

  e. De klant erkent het goed en/of dienst, geheel of gedeeltelijk, voor beroepsdoeleinden te verwerven of te gebruiken.

  f. Foto’s, tekeningen, illustraties, technische kenmerken en dergelijke worden enkel ten titel van inlichting overgemaakt, zijn benaderende aanwijzingen en kunnen eenzijdig door de NV Cristo gewijzigd worden. 

  g. De klant machtigt de NV Cristo om elke publiciteit over producten, diensten en/of activiteiten van de NV Cristo onder meer per elektronische data toe te zenden. De NV Cristo is gerechtigd om alle gegevens met betrekking tot haar klanten op te slaan, te bewaren en te gebruiken conform de wetgeving terzake.

   

  3. Leveringstermijn

  a. Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van de NV Cristo.

  b. De inontvangstneming door de klant der goederen en/of diensten, houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, zelfs al is er een bijkomende termijn geweest en geeft geen recht op enige schadelosstelling welke dan ook.

  c. Indien de NV Cristo, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen gestelde leveringstermijn, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving, de leveringstermijn verlengen, de uitvoering schorsen of het contract ontbinden zonder enige weldadige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

   

  4. Levering en installatie

  a. De levering van het goed en/of dienst, met inbegrip van overdracht van risico’s der goederen, vindt plaats op het ogenblik van inontvangstneming ervan door de klant.

  Deze wordt geacht plaats te vinden, van zodra het goed zich bevindt binnen de gebouwen of op het terrein van de klant, ongeacht of ze zijn uitgeladen of niet. In geval van afhaling, wordt deze geacht plaats te hebben vanaf de kennisgeving aan de klant dat het goed te zijner beschikking staat in de magazijnen van de NV Cristo.

  b. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, zorgt de klant ervoor voor dat de geleverde goederen volgens de regels van de kunst worden geïnstalleerd, overeenkomstig de voorschriften van de NV Cristo of de fabrikant.

  c. De goederen kunnen ook door de NV Cristo geïnstalleerd worden tegen de tarieven die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract tot stand komt.

  In de installatieprijs is enkel begrepen, met uitsluiting van alle andere, een eenmalige installatie van de door de NV Cristo geleverde goederen/diensten zonder een verbinding tot stand te brengen met enige ander goed dat niet het voorwerp van onderhavige overeenkomst uitmaakt. Elke nieuwe installatie zal aanleiding geven tot facturatie aan de alsdan geldende installatie-tarieven.

  d. De klant is ertoe gehouden, op zijn kosten en voor zijn risico, om alle nuttige gegevens (o.m. aangaande plaatsgesteldheid, openingsuren, enz.) aan de NV Cristo mede te delen en ook de geschikte lokalen met alle nodige installaties en aansluitingen te voorzien.

  e. Indien de levering en/of installatie niet kan plaats hebben op de afgesproken dag en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt, zal het surplus aan kost (met inbegrip van vervoerkosten) aan de klant gefactureerd worden aan de bij de totstandkoming van het contract geldende tarieven.

  f. Behoudens uitdrukkelijk protest door de klant binnen de 3 werkdagen, per aangetekend schrijven, na installatie door de NV Cristo, wordt deze geacht te zijn uitgevoerd conform de bestelling van de klant en volgens de regels van de kunst.

  g. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de levering van verschillende goederen aanzien als afzonderlijke contracten, zelfs indien dezen op dezelfde bestelbon voorkomen. Technische problemen, gebreken, niet-levering van het ene goed, doet in hoofde van de klant in geen enkel geval afbreuk aan zijn betalingsverplichting voor het andere goed.

  h. Tweedehandstoestellen worden uitsluitend verkocht of verhuurd in de staat waarin het goed zich bevindt, zonder enige garantie omtrent kwaliteit, capaciteit, voorziene levensduur of ander, waarbij de klant erkent de op dat ogenblik bestaande functionaliteiten goed te kennen en te aanvaarden.

   

  5. Gebruik en onderhoud

  a. De klant dient de geleverde goederen dagelijks te gebruiken en te onderhouden als een goede huisvader en overeenkomstig de voorschriften van de NV Cristo of de fabrikant.

  b. In geval van ernstige storing of beschadiging van toestellen verbindt de klant er zich toe de leverancier onmiddellijk te verwittigen.

  c. De NV Cristo behoudt zich te allen tijde het recht voor een expertise en desgevallend revisie en onderhoud van het toestel uit te voeren, waarbij de klant steeds toegang tot het toestel dient te garanderen.

  d. De klant verbindt er zich toe alle kosten van deze expertise, revisie en/of te dragen aan de op dat ogenblik geldende tarieven indien blijkt dat deze kosten het gevolg zou zijn van een verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of beschadiging van het toestel.

   

  6. Afname van toebehoren, verbruiks- en onderhoudsproducten

  a. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, verbindt de klant er zich toe bij huur van toestellen gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst alle toebehoren (melk- of schuimmodules), verbruiksproducten (koffie, bekers, suikers, en melkcups) en onderhoudsproducten (waterfilters, ontkalkers en reinigingstabletten) exclusief bij de NV Cristo of erkende partner van de NV Cristo te kopen of/af te nemen, volgens de op dat ogenblik geldende tarieven. 

  b. De klant verbindt er zich toe om de in de overeenkomst contractueel overeengekomen minimumaantal afnames per maand, per semester en/of per jaar steeds te respecteren.

  c. Als deze verplichting(en) niet worden gerespecteerd door de klant, kan de NV Cristo, naar eigen keuze, ofwel de contractueel bepaalde huurprijs voor alle gehuurde toestellen verhogen met 25 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding zolang de klant in gebreke blijft zijn exclusiviteits- en/of minimumafnameverplichting per toestel te voldoen, ofwel alsnog op ieder ogenblik de huurovereenkomst te ontbinden ten laste van de klant middels betaling van een forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig de bepaling van artikel 10.C van de algemene voorwaarden.

   

  7. Prijzen

  a. De prijzen en tarieven zijn deze die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract tot stand komt en waarvan de klant erkent kennis genomen te hebben en deze te aanvaarden.

  b. Alle prijzen en tarieven zijn netto, inclusief normale verpakking, exclusief eender welke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige belasting (BTW, heffing, taks), vergoedingen en kosten, welke de klant op onherroepelijke en bijzondere wijze verklaart te zijne laste te nemen en desgevallend de NV Cristo te vrijwaren.

  c. De meegedeelde prijzen voor koffie, toebehoren, verbruiks- en onderhoudsproducten kunnen op ieder ogenblik, éénmaal per kalenderjaar, worden aangepast, rekening houdend met de verhoging van de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex) volgens de formule opgenomen in artikel 1728 bis B.W. en/of in functie van de stijging van parameters die de reële kosten vertegenwoordigen.

  De prijsaanpassingen kunnen plaatsvinden op eenvoudig schriftelijk kennisgeving van de NV Cristo, waaronder prijsaanpassingen die vermeld worden op een factuur.


  8. Betalingen

  a. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van de NV Cristo contant betaalbaar op één der op de factuur vermelde bankrekeningen van de NV Cristo of te zijner zetel.

  Bij gebreke aan schriftelijk protest der factuur, binnen de 8 dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

  b. Iedere door de NV Cristo ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen interesten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.

  c. Bij gebreke aan niet of niet tijdige betaling op de vervaldag van een factuur, worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

  d. Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan wordt het openstaand bedrag, automatisch, van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning, verhoogt: 

  -        ten titel van nalatigheidsinteresten met 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag der algehele betaling.

  -        alsmede ten titel van forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 50,00.

  De NV Cristo heeft tevens recht op vergoeding van de gerechtskosten en op schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten.

  e. In geval van enig onbetaald saldo, is de NV Cristo gerechtigd om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling noch notificatie, elke verdere levering en/of prestatie tot aan integrale aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van contante betaling van de te leveren goederen en/of prestatie.

  Partijen komen overeen dat de betaling van facturen een essentiële verplichting is in hoofde van de klant. Bovendien is de garantie alsdan van rechtswege opgeheven, zonder dat deze opheffing de garantieperiode verlengt.

  f. Een betwisting, aanspraak, vordering tot schorsing of beëindiging, niet-levering of welke andere dan ook van de klant over een onderdeel van het contract of het gehele contract, kan door de klant niet worden ingeroepen ten aanzien een ander onderdeel of een ander contract, inzonderheid niet ter rechtvaardiging van de niet-betaling voor deze laatsten.

  g. De NV Cristo is gerechtigd om aan de klant facturen uit te reiken en te bewaren via elektronische data binnen de wettelijke bepalingen terzake. 

  h. Elke factuur is geldig geadresseerd aan het in het contract vermeld adres, zelfs in geval van wijziging van maatschappelijke zetel, behoudens na notificatie desbetreffend per aangetekend schrijven door de klant.

   

  9. Gebreken en klachten

  a. Indien de door de NV Cristo geleverde goederen bij de levering, zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet-conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant dit op dat tijdstip te laten acteren op de leveringsbron, de factuur of op het vervoerdocument.

  Binnen de drie werkdagen na levering dient de klant de NV Cristo per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet-conformiteit met afschrift van voormeld document waarop acte. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard.

  b. Vrijwaring voor verborgen gebreken is beperkt tot de waarborgperiode en tot de kostprijs van het gebrekkige onderdeel of toestel, met uitsluiting van elke andere schade waaronder, onder andere, genotsderving en winstderving.

  c. Indien schade veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het toestel als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid van de NV Cristo uitgesloten.

  d. In geen geval kunnen goederen naar de NV Cristo worden teruggestuurd zonder zijn voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Alle terugzendingen dienen te geschieden binnen de acht dagen na instemming tot terugzending en, in geval van een zichtbaar gebrek en/of transportschade, in de oorspronkelijke verpakking.

   

  10. Schorsing en beëindiging 

  a. Behoudens andersluidende bepaling, worden de huur- en/of onderhoudsovereenkomsten afgesloten voor een vaste, onherroepelijke en bepaalde duur van 60 maanden.

  Aan het einde van deze bepaalde periode wordt de overeenkomst maximum 3 keer verlengd aan dezelfde voorwaarden vernieuwd voor een periode van 12 maanden, behoudens opzegging door één der partijen per aangetekend schrijven, uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag.

  Een opzeg heeft steeds uitwerking op de eerstvolgende vervaldag.

  b. Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verbintenis van het contract (waaronder onder meer niet of niet-tijdige betaling van facturen, niet respecteren van exclusiviteits- en/of minimumafnameverplichting) alsmede in geval van faillissement, stopzetting, liquidatie of een gelijkaardige situatie, kan de NV Cristo, van rechtswege, zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn:

  -        ofwel de uitvoering van zijn verbintenissen opschorten tot aan betaling van de vervallen factuur of tot aan uitvoering van de verbintenis

  -        ofwel de overeenkomst voor ontbonden/verbroken te verklaren wegens contractbreuk lastens en voor risico van de klant, onverminderd recht op schadevergoeding voor de NV Cristo.

  c. In geval van beëindiging van de huur- en/of onderhoudsovereenkomst ten laste en voor risico van de klant (waarin onder meer begrepen voortijdige opzegging en/of ontbinding/verbreking wegens niet respecteren van contractuele verbintenissen), is de leverancier gerechtigd aanspraak te maken op een forfaitaire vergoeding gelijk aan:

  -        1° voor de huurovereenkomst: 100% van de totale huurprijs prijs die verschuldigd zou zijn als het contract zou uitgevoerd zijn tot haar contractuele einddatum.

  -        2° voor de onderhoudsovereenkomst: gelijk aan 50% van de totale prijs die verschuldigd zou zijn indien het contract zou uitgevoerd zijn tot haar contractuele einddatum.

  b. Indien verschillende toestellen in één overeenkomst werden gegroepeerd, is de NV Cristo, in voormelde gevallen, gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen/schorsen in haar totaliteit of gedeeltelijk voor één of meerdere toestellen afzonderlijk.

  c. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, dient de klant uiterlijk binnen de 8 dagen na de beëindiging van de huurovereenkomst, ongeacht de oorzaak hiervan, de gehuurde toestellen met al hun toebehoren onmiddellijk en op zijn kosten te restitueren aan de NV Cristo, proper en in goede staat van onderhoud.

  d. Indien de verhuurde goederen verloren gaan of beschadigd zijn op een wijze die verder gaat dan normale slijtage, ongeacht de oorzaak hiervan (diefstal of vandalisme, brand- of waterschade, gebrekkig onderhoud of gebruik, bij transport of verplaatsing), dan zal de klant de NV Cristo op eerste verzoek moeten vergoeden voor zijn herstellings- en/of vervangingskosten.

  11. Aansprakelijkheid

  a. In geval de NV Cristo gehouden zou zijn enige schadevergoeding te betalen, om welke reden dan ook, dan zal deze zich in ieder geval beperken tot:

  -        het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere (zoals onder andere genots-, winstderving en/of indirecte schade).

  -        maximaal de nettoprijs van de geleverde goederen bij verkoop, of in geval van een dienst (onderhoud, verhuur of andere), de nettoprijs van de dienst die het voorwerp uitmaakt van het desbetreffend contract én waarmee de schade rechtstreeks verband houdt over een periode van maximaal 3 maanden;

  b. De in de overeenkomst vermelde prestaties worden door de NV Cristo als zijnde een middelenverbintenis, naar best vermogen en binnen de technische beperktheden uitgevoerd.

  c. Indien er een expliciete verplichting lastens de klant is opgenomen in de Algemene Voorwaarden, is elke (mede-) aansprakelijkheid van de NV Cristo uitgesloten.


  12. Eigendomsvoorbehoud

  a. De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat de geleverde goederen eigendom van de NV Cristo blijven, in geval van aankoop, tot de koopprijs in hoofdsom en accessoria volledig betaald is en ook, in geval van huur, gedurende de gehele periode van huur.

  Tot zolang is de klant niet gerechtigd de goederen aan derden in pand of borg te geven of over te dragen en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname en ook de NV Cristo hiervan per kerende in kennis te stellen.

  b. De goederen mogen in geen enkel geval het voorwerp uitmaken van enige welkdanige borgstelling, inpandgeving, onderhuur, ontlening, overdracht van huurrechten of andere door de klant 

  c. In geval van bewarend of uitvoerend beslag op het goed, is de klant ertoe gehouden om binnen de 24u de NV Cristo te informeren en ook onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.

  d. In geval van overdracht of pandbeslag zijner handelsfonds, dient de klant alle maatregelen te nemen opdat de goederen daarvan geen deel uitmaken.

  e. Elke welkdanige kosten, waarinbegrepen honoraria, gerechts- en administratieve kosten, waartoe de NV Cristo in de onder punten a tot d voormelde eventualiteiten genoodzaakt wordt ter vrijwaring van zijn eigendomsrecht op het toestel, dienen op zijn eerste verzoek door de klant vergoed te worden, met desgevallend indeplaatsstelling met uitoefening van de rechten van deze laatste.

  f.  De goederen dienen te allen tijde voorzien te blijven van het zichtbaar identificatieplaatje dat de eigenaar vermeldt.

   

  13. Diverse bepalingen

  a. Behalve voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de NV Cristo, is de overeenkomst en/of daarin vermelde rechten en plichten, noch geheel noch gedeeltelijk, overdraagbaar in hoofde van de klant.

  b. Indien enige clausule of beding in deze overeenkomst om welke reden ook niet geldig of niet afdwingbaar zou zijn, heeft dit niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst tot gevolg. Partijen verbinden zich ertoe deze clausule of dit beding te vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die de intenties van beide Partijen zo nauwkeurig mogelijk benadert.

  c. Wanneer een partij bij deze overeenkomst nalaat zich te beroepen op een bepaling van deze overeenkomst, betekent dit niet dat zij hierdoor verzaakt aan de rechten die deze bepaling (en/of andere bepalingen) van de overeenkomst haar verleent. Een dergelijke afstand van rechten kan enkel schriftelijk gebeuren.

  d. Alle mededelingen, kennisgevingen, contracten, documenten of ander worden door de NV Cristo rechtsgeldig gegeven aan het in het contract vermelde adres van de Klant, en dit zelfs per e-mail, fax of eender welke andere vorm van elektronische registratie.

   

  14. Bevoegdheid rechtbanken en toepasselijk recht

  a. Alle geschillen waartoe het contract aanleiding zou kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de NV Cristo. De NV Cristo behoudt zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van diens maatschappelijke zetel of woonplaats.

        b. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.